JS

Nambafa

Den kristne tro

Den kristne tro er tro på den levende Gud og hans frelse i Jesus Kristus.

Ett nøkkelvers fra Bibelen er Joh 3,16:

"For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."

Et lys som skinner i mørket - Opphav: Fotografi (Kristian Stormark)Den kristne tro gir lys i mørket

Troen er fra Gud

Opphavet til den kristne tro er Gud og hans vilje. Troen er ikke basert på visdom eller kunnskap, men på at den levende Gud inviterer mennesket til å ha et personlig forhold til seg.

Det er ikke mennesket som ved troen griper Gud, men ved troen tar mennesket imot det som Gud rekker det.

Lys fra himmelen - Opphav: Fotografi (Shi Yali) - stockvault.net (Non-Commercial)Troens lys kommer ovenfra

Troen gis ved ordet

Grunnlaget for den kristne tro er Guds ord til menneskene. Guds ord er blitt skrevet ned og bevart for oss i Bibelens skrifter.

Bibelen er skrevet ned av mennesker, men det er Gud som egentlig taler gjennom den. Bibelens ord er derfor langt mer enn en menneskelig bok.

Gjennom sitt ord har Gud åpenbart dype sannheter. Det er mye mennesket kan lære om Gud og seg selv ut fra skaperverket. Samtidig er det veldig mye mennesket ikke kan vite uten gjennom Guds vitnesbyrd.

En norsk bibel - oppslått på evangeliet etter Lukas - Opphav: Fotografi (Kristian Stormark)Guds ord er skrevet ned og bevart i Bibelen

Gud har åpenbart seg selv

Gud sier i sitt ord at han er den evige og eneste sanne Gud. Han er Skaperen av alle ting. Han er allmektig og opphøyd over alt det skapte.

Videre har Gud åpenbart mange gjennomgripende sider ved seg selv: Han er hellig og ren. Han er sannhet og uten løgn. Han er sann kjærlighet. Han er rettferdig. Han er nidkjær. Han er trofast og full av nåde. Han er fullkommen.

En spesiell side som Gud har åpenbart ved seg selv er at han er treenig. Med det menes at Gud er tre personer og likevel bare én Gud. Den ene sanne Gud er Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Det kan være vanskelig å begripe, men slik har den kristne forståelse likevel vært siden Jesu dager.

En rødkløver - Opphav: Fotografi (SanduStefan) - pixabay.com (Creative Commons)Noen egenskaper ved Gud kan sees i det skapte

Menneskets storhet og fall

Mennesket er skapt av Gud og er en vakker og underfull skapning. Menneskets storslagenhet er et vitnesbyrd om Guds makt og herlighet.

Mennesket ble skapt av Gud til å leve i samfunn med ham. Mennesket opplever sin fulle mening når det står i sin rette relasjon til Gud.

I de første menneskenes dager ble mennesket lokket til å bryte Guds bud. Og mennesket falt i fristelsen. Det skjebnesvangre resultatet av fallet var at hele menneskeslekten kom inn under syndens og dødens makt.

Gud, som er hellig og rettferdig, dømte menneskets lovbrudd. Mennesket kom under Guds vrede, og med sin synd ble det dømt til fortapelse. Men heldigvis var det ikke Guds vilje å la mennesket gå fortapt. For å være både rettferdig i sin dom, men samtidig nådefull og barmhjertig, så iverksatte Gud en mektig frelsesplan. Denne gjennomfører han fremdeles i dag, og alle mennesker som vil komme til ham er han mektig til å frelse.

'Adams skapelse av Michelangelo' - Opphav: Fotografi (Wikimedia Commons) av Michelangelos freske i Det sixtinske kapellMennesket - skapt av Gud i hans bilde

Guds frelse i Jesus Kristus

Guds store frelsesplan var å gi Sønnen som frelser og gjenløser for alle mennesker. I sin store kjærlighet og nåde så sendte Faderen derfor Sønnen som mennesket Jesus Kristus. Han ble unnfanget ved Den Hellige Ånd og født inn i historien av israelittkvinnen Maria.

Jesus åpenbarte Guds beslutning og vilje for menneskeheten. Etter å ha levd et fullkomment liv blant menneskene så døde han på et kors i menneskets sted. Der tok han på seg all verdens synd og skyld. Tre dager etter sin død ble han oppreist av Gud og stod opp fra de døde.

Ved sin død sonet Jesus syndens straff. Ved sin oppstandelse seiret han over døden og ble opphøyet av Gud.

Et kors på et mektig fjell - Opphav: Fotografi (Pezibear) - pixabay.com (Creative Commons)Frelsen kommer fra Gud ved Jesus Kristus

Kallet til den enkelte

I Bibelen står det at hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Og at det ikke finnes frelse i noen annen enn Jesus. Han er veien, sannheten og livet. Kallet går ut til alle mennesker om å vende om til Gud og tro på Jesus.

I Bibelen finner vi også Guds løfte om at alle som tar imot den levende Jesus Kristus og tror på ham, får retten til å bli Guds barn. Det skjer av Guds nåde, og ikke etter fortjeneste.

Gud har fastsatt en dag til dom, og da skal han dømme verden. Men ennå er det frelsens tid hvor Guds nåde rekkes frem. Gud drøyer ennå litt, for det er hans ønske at alle skal bli frelst.

Så kom i dag! Ikke drøy, men vær frimodig! Søk Herren mens han er å finne! Han er trofast og svikter deg ikke. Smak og se at Herren er god!

Brød og vin, ordet og korset - Guds sønn gitt oss til frelse - Opphav: Fotografi (Congerdesign) - pixabay.com (Creative Commons)Guds kall og innbydelse går ut til alle mennesker