JS

Nambafa

Evolusjonsteorien

Evolusjonsteorien er en teori som forsøker å gi en naturlig forklaring på hvordan livet på jorden har blitt til, gjennom en gradvis utvikling fra enkle molekyler og organismer frem til det komplekse og varierte livet vi ser i dag. Teorien blir ofte fremstilt som ugjendrivelig bevist, men er den virkelig det? Er teorien i det hele tatt troverdig i møte med den kunnskapen vi har i dag? Jeg vil våge å påstå at svaret må bli et klart nei på begge spørsmål.

Evolusjonsteorien er definitivt rådende innen vitenskapen som forklaringsmodell for livet. Mange vil også hevde at den er like godt etablert som en hvilken som helst annen vitenskapelig teori. Man viser gjerne til velkjente fenomener som mutasjoner og naturlig utvalg, samt store genetiske likheter mellom ulike typer dyr, og ut fra blant annet dette så argumenterer man for at teorien er klart bevist. Men popularitet blant forskere, genetiske likheter og et utgangspunkt i etablerte fenomener er langt fra tilstrekkelig til å hevde at teorien er bevist.

Tiger i vann - Opphav: Fotografi (andibreit) - pixabay.com (Content)Tigeren - en av jordens flotte skapninger

Livets opprinnelse og utvikling

For å resonnere klart så vil det være fornuftig å skille mellom to aspekter ved teorien [*]:

  1. At livet skal ha oppstått av seg selv fra død materie ved blind tilfeldighet
  2. At livet skal ha utviklet seg fra primitive organismer og frem til de svært komplekse livsformene vi ser i dag gjennom tilfeldige mutasjoner og naturlig utvalg

Det første punktet fremstår for meg som fullstendig ubegrunnet og særdeles usannsynlig (for ikke å si logisk umulig, om man trekker inn bevisstheten).

Det andre punktet fremstår for meg som ekstremt usannsynlig, og bevis som kunne bekreftet teorien mangler i alle vesentlighet (etter min forståelse).

[*] Det første punktet er strengt tatt ikke er en del av evolusjonsteorien, men jeg velger her å se dem under ett, da de også ofte ellers sammenholdes.

Baby-elefant - Opphav: Fotografi (azeret33) - pixabay.com (Content)Elefanten - et dyr med evne til livslange relasjoner

Tilpasning vs. videreutvikling

Det bør presiseres at det er stor forskjell på såkalt mikro- og makroevolusjon:

  • Mikroevolusjon er en betegnelse som ofte brukes om naturlig variasjon og seleksjon innen en livsform som skyldes genetisk variasjon og tilpasning. Under denne betegnelsen inngår det ikke en vesentlig økning i kompleksitet.
  • Makroevolusjon er en betegnelse som brukes om endringer i en organisme der ny kompleksitet fremkommer. Det som typisk faller inn under denne betegnelsen er f.eks. dannelse av nye organer eller lemmer.

At mikroevolusjon forekommer er udiskutabelt - men hvorvidt makroevolusjon vil kunne skje - som en lang kjede av mikroevolusjonistiske endringer - er et helt annet spørsmål.

(Jeg har prøvd meg på et par simple illustrasjoner som skal vise forskjellen på dette nederst på siden.)

Darwins finker - ulike slekter innen samme familier - Opphav: Illustrasjon (Wikimedia Commons) - fra Charles Darwins journal (2. utg., 1845)Darwins finker

Innsigelser mot evolusjonsteorien

Jeg vil her prøve å argumentere for hvorfor jeg mener at evolusjonsteorien ikke kan være sann.

Dette er et komplekst felt, og mye kunne vært sagt. For å holde det enkelt og oversiktelig så vil jeg her begrense meg til noen kortfattede innsigelser, samt reise noen sentrale spørsmål.

Usannsynlig og lite troverdig

Etter min vurdering så gir evolusjonsteorien en lite troverdig forklaring på livet.

Med hensyn til både matematikk og biologi så anser jeg det som svært usannsynlig at en rekke tilfeldige mutasjoner og naturlig utvalg kan ha ført frem til de komplekse livsformene som finnes - selv om det skulle være veldig lang tid tilgjengelig.

I tillegg finnes det en rekke helt sentrale spørsmål som jeg mener at teorien ikke klarer å besvare, som for eksempel:

  • Hvordan oppstod den første cellen?
  • Hvordan skjedde overgangen fra mitose (vanlig celledeling) til meiose (deling via kjønnsceller)?
  • Hvordan oppstod alle de biologiske elementene som har ikke-reduserbar kompleksitet?
  • Hvordan kan den genetiske koden i DNA-molekylet ha oppstått gradvis, når det er så selv-integrert i alle dimensjoner?

Etter min vurdering - riktignok som lekmann - men også som et oppriktig sannhetssøkende og lesende menneske - så er tilfeldige mutasjoner og naturlig seleksjon ikke i nærheten av tilstrekkelig til å forklare det komplekse livet vi har rundt oss.

DNA-molekylet - livets kode - Opphav: Illustrasjon (Kristian Stormark)DNA - livets kode

Mangel på bevis

mangel på historiske bevis (fossiler)

mangel på samtidige bevis ("perfekte" skapninger)

Logisk umulig

vilkårlig kompleks organisering av materie vil aldri kunne gi ånd

To add?

James Tour: The Mystery of the Origin of Life
Notes on living cell

Tillegg

Simple illustrasjoner

Mikro- og makroevolusjon kan nesten være litt misvisende som begrep, da det kan høres ut som om de betegner samme fenomen med en gradsforskjell - mens det i virkeligheten er en vesensforskjell mellom dem. Den store forskjellen er hvorvidt det fremkommer ny genetisk informasjon og organisk kompleksitet eller om det er mindre endringer i det som allerede finnes.

Jeg har prøvd meg på noen simple illustrasjon på dette under. Jeg er litt usikker på hvor godt de fungerer, men foreløpig er de med... :P

Illustrasjon 1

Som et litt simpelt eksempel kan man se på kodelinjene under (HTML):

  1. <p style="color:blue;">Jeg er blå!</p>
  2. <p style="color:red;" >Jeg er rød!</p>

Det å gå fra kodelinje 1 til kodelinje 2 ved å endre ett og ett tegn tilfeldig ville kreve mange, mange forsøk - hvorav de aller fleste ville gi en kode som ikke er gyldig. Og selv om man underveis hadde forkastet alle kjøringer som divergerte for mye fra en gyldig kode, så vil det likevel kreve en enorm mengde forsøk på å ende opp med en meningsfull og gyldig kode. Men det å skulle gå fra denne enkle koden til koden for hele Wikipedia er noe ganske annet... Da måtte man selvfølgelig ha litt andre virkemidler tilgjengelig, som å kunne legge til, ta bort eller klippe sammen deler av koden osv. Men selv da ville det være ekstremt usannsynlig å ende opp med en gyldig kode og meningsfullt innhold.

Illustrasjon 2

I et annet simpelt eksempel kan man tenke seg en fabrikk hvor produksjonen på en eller annen måte er blitt helautomatisert: Legg inn et sett med detaljerte tegninger, så produserer anlegget det tegningene angir. Det finnes også et automatisk salgssystem, hvor det som produseres legges ut for salg en viss periode, hvor prisen settes rett ut fra etterspørsel og behov. Den som kom med tegningene får pengene, mens produkter som ikke blir solgt blir skrapet uten å gi noen fortjeneste.

Tenk så at en mann på en eller annen måte kommer i besittelse av tegningene for en moderne bil. Denne bruker han i fabrikken til å produsere noen biler, som selges med god fortjeneste. Etter å ha tjent penger så stifter han familie, og før han dør så lager en avskrift av tegningene til hvert av barna sine. Barna bruker så sine tegninger til å produsere biler som de kan selge, og jo bedre salget går, jo flere barn får de. Disse kopierer så tegningene til sine barn igjen, og slik går det i generasjon etter generasjon.

Tegningene for hver bil kopiereres altså i hvert generasjon, men da dette er en manuell prosess, så hender det ofte at det skjer små feil i avskriften. Vi kan anta at markedet for biler er umettelig, så lenge bilene er salgbare, men de beste bilene gir mest penger. De som produserer de beste bilene får flest barn og nye produsenter.

Så selv om de startet med hver sin bil så blir det etterhvert litt variasjon i bilene som lages: noen serier blir plutselig gule, noen blir litt mer kompakte, noen får tykkere glass, osv. Et enormt antall får defekte motorer osv., men disse blir aldri solgt, og luker seg dermed selv ut fra videre produksjon. Slik kan man se for seg mikroevolusjon blant bilene, og etter utallig generasjoner, så kan man se for seg at det finnes en del variasjon: biler uten tak, biler med to seter, biler uten eksosanlegg osv. Men dersom markedet fungerer strengt, og defekte bilserier avbrytes, så ville nok de fleste vært relativt like originalen, spesielt på motorsiden.

At fabrikken til slutt ville produsere helikoptere ville være helt utenkelig, så lenge det kun var snakk om tilfeldige endringer som skjedde ved kopiering (dersom en av personene aktivt satte seg ned for å designe endringer, så ville det jo være noe annet).

Man kan her altså se for seg at mikroevolusjon fungerer for å gi variasjon og tilpasning, mens det er vanskelig å kunne se for seg at makroevolusjon skal kunne skje.

Merknader

(Hvis man i legger til at koden/tegningene skal utvikles til noe gyldig og velfungerende, også selv skal sørge drift av it-system/fabrikk, og kopiering/produksjon osv., så blir det hele fort litt absurd...)