JS

Nambafa

Bibelord til styrke og trøst

Salme 91

Under kan du lese en omformulert versjon av Salme 91. Nærmere bestemt er det utført en språklig omforming av salmen slik at den skal være lettere å bruke direkte til påkallelsesbønn og fastholdelse for den troende.

Før du eventuelt tar teksten under i bruk, så les og sammenlign den mot Guds ord, dvs. slik salmen står skrevet i Bibelen. Guds ord i Bibelen er alltid best! Men siden teksten under i stor grad er tatt rett fra bibelteksten, så vil den forhåpentligvis være til nytte til den bruken den er tiltenkt. :)

Om noen skulle ha noen innvendinger på teksten slik den står her, så setter jeg pris på tilbakemelding på det. Og i motsatt fall: Bli styrket av Guds ord! :)

Under Guds vern

La den Den Høyestes vern være over meg! La Den Allmektiges skygge dekke meg!
Til Herren sier jeg nå: «Du er min tilflukt og min borg! Du er min Gud som jeg setter min lit til!»

Han skal fri meg fra fuglefangerens snare og fra ødeleggende pest.
Han skal dekke meg med sine fjær, under hans vinger skal jeg finne ly.
Hans trofasthet er mitt skjold og vern.

Jeg skal ikke frykte for nattens redsler, og ikke for pilene som flyr om dagen,
ikke for pest som sniker seg fram i mørket, og ikke for sott som herjer ved middagstid.
Om tusen faller ved min side, og om ti tusen faller ved min høyre hånd, så skal ulykken ikke nå meg.
Jeg skal bare være et vitne til det og se at de ugudelige får sin lønn.

Herren er min tilflukt! Den Høyeste skal være min bolig!
Jeg skal ikke rammes av noe vondt, og ingen plage skal nå mitt telt.
For han skal gi sine engler befaling om å bevare meg på alle mine veier.
De skal bære meg på hendene, så jeg ikke støter foten mot noen stein.
På løve og orm skal jeg trå med fast fot, ungløve og slange kan jeg trå ned.

Gud vil berge meg, for jeg stoler på ham.
Gud vil verne meg, for jeg kjenner hans navn.
Gud vil svare meg, for jeg kaller på ham.

Han er med meg i nød og trengsel.
Han utfrir meg og viser meg ære.
Han metter meg med mange dager og lar meg se hans frelse.

Samling av ulike ord

 • Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet overmåte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot. Sela. (Sal 46,2-4)
 • Herrens navn er et fast tårn, til det løper den rettferdige og blir berget. (Ordsp 18,10)
 • Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. (Jes 41,10)
 • Herren er min styrke og min lovsang, han ble meg til frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil opphøye ham. (2 Mos 15,2)
 • Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider. De som kjenner ditt navn, stoler på deg, for du har ikke forlatt dem som søker deg, Herre. (Sal 9,10-11)
 • Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit. Sett deres lit til Herren til alle tider! For i Herren Herren har vi en evig klippe. (Jes 26,3-4)
 • Spør etter Herren og hans makt, søk alltid hans åsyn! (1 Krøn 16,11)
 • Du er mitt skjulested! Du vokter meg for trengsel. Med frelses jubel omgir du meg. Sela. (Sal 32,7)
 • Da sa han: Mitt åsyn skal gå med, og jeg vil føre deg til hvile. (2 Mos 33,14)
 • Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg - han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs. (5 Mos 31,8)
 • En bolig er den eldgamle Gud, og her nede er evige armer. Han driver fienden bort for deg og sier: Rydd ut! (5 Mos 33,27)
 • De rettferdige roper og Herren hører, av alle deres trengsler frir han dem ut. (Sal 34,18)
 • Og hvem av dere kan med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde? Makter dere da ikke engang det minste, hvorfor er dere da bekymret for det andre? (Luk 12,25-26)
 • Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. (Fil 4,6)
 • Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke! (Joh 14,27)
 • Jeg søkte Herren, og han svarte meg, han fridde meg fra alt det som forferdet meg. (Sal 34,5)
 • Når ugjerningsmenn kommer imot meg for å sluke meg - mine motstandere og mine fiender, så snubler og faller de selv. Om en hær leirer seg imot meg, frykter ikke mitt hjerte. Om krig reiser seg imot meg, enda er jeg trygg. Én ting har jeg bedt Herren om, det søker jeg etter: At jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager for å skue Herrens prakt og grunne i hans tempel. (Sal 27,2-4)
 • Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore. (Jos 1,9)
 • Herren vil oppfylle de gudfryktiges lengsel, han hører deres rop og frelser dem. Herren verner alle som elsker ham, men alle de onde vil han ødelegge. (Sal 145,19-20)
 • Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. (1 Pet 5,7)
 • Se, Gud er min frelse! Jeg er trygg og frykter ikke. For Herren Herren er min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse. (Jes 12,2)
 • For Gud ga oss ikke feighets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd. (2 Tim 1,7)
 • Den dag jeg ropte, svarte du meg. Du gjorde meg frimodig, i min sjel kom det styrke. (Sal 138,3)
 • Jeg setter alltid Herren for meg. Han er ved min høyre hånd, jeg skal ikke rokkes. (Sal 16,8)
 • Bare i håp til Gud er min sjel stille, fra ham kommer min frelse. Han alene er min klippe og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes meget. (Sal 62,2-3)
 • Hans slekt skal bli mektig på jorden, de oppriktiges ætt blir velsignet. Det er velstand og rikdom i hans hus, og hans rettferdighet står fast til evig tid. Et lys går opp i mørket for de oppriktige, for den som er nådig og barmhjertig og rettferdig. Lykkelig er den mann som forbarmer seg og låner ut, han fører sine saker med rettferdighet. For han skal ikke rokkes til evig tid. Den rettferdige skal være i evig minne. Han skal ikke frykte for onde nyheter, hans hjerte er fast, det setter sin lit til Herren. Hans hjerte er trygt, han frykter ikke. Til sist skal han se med lyst på sine fiender. Han har strødd ut, han har gitt de fattige. Hans rettferdighet står fast til evig tid, hans horn skal løftes høyt med ære. (Sal 112,2-9)
 • han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til! For han frir deg fra fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest. (Sal 91,2-3)
 • Men han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. (2 Kor 12,9)
 • Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde. (2 Tess 3,3)
 • Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. (Jes 40,29)
 • Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. (1 Pet 5,10)
 • La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid. (Hebr 4,16)
 • Vær frimodige og sterke! Frykt ikke og vær ikke redd for dem! For Herren din Gud går selv med deg, han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Og Moses kalte Josva til seg og sa til ham så hele Israel hørte det: Vær frimodig og sterk! For du skal dra inn med dette folket i det landet som Herren med ed har lovt å gi deres fedre, og du skal skifte det ut til arv mellom dem. Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg - han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs. (5 Mos 31,6-8)
 • Må han selv, fredens Herre, gi dere fred, alltid og på alle måter! Herren være med dere alle! (2 Tess 3,16)