JS

Nambafa

Bibelen - mange skrifter i en bok

Bibelen er en stor bok som består av mange ulike skrifter - eller bøker - som de vanligvis blir kalt. Til sammen utgjør de en en stor, sammenhengende historie om Guds frelsesplan. Boken er blitt til over et veldig langt tidsrom gjennom mange ulike forfattere. På denne siden kan du få et raskt overblikk over de ulike bøkene i bibelen.

Bibelens bøker

I illustrasjonen under er alle de 66 ulike bøkene i bibelen vist. Bøkene er delt opp i to sett for å illustrere at bibelen har to hovedavdelinger, henholdsvis det gamle testamente (GT) og det nye testamente (NT). Bakgrunnen for denne inndelingen er at bøkene i GT ble skrevet før Jesus var kommet til jorden, mens bøkene i NT ble skrevet etter. Mer informasjon om de enkelte bøkene er tilgjengelig ved å klikke på dem i illustrasjonen.

GT1. Mos2. Mos3. Mos4. Mos5. MosJosDomRut1. Sam2. Sam1. Kong2. Kong1. Krøn2. KrønEsraNehEstJobSalOrdspForkHøysJesJerKlagEsekDanHosJoelAmObJonaMiNahHabSefHagSakMalNTMattMarkLukJohApgRom1. Kor2. KorGalEfFilKol1. Tess2. Tess1. Tim2. TimTitFilemHebrJak1. Pet2. Pet1. Joh2. Joh3. JohJudÅp
Bok nr.: NaN
Tittel: Det gamle testamente / Det gamle testamente / GT
Forfatter:
Kontekst:
Stikkord:
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
Bok nr.: 1
Tittel: Første Mosebok / 1. Mosebok / 1. Mos [Genesis]
Forfatter: Moses
Kontekst: Beretninger om verdens og menneskeslektens begynnelse, om hvordan synd og død kommer inn i skaperverket og om hvordan Gud begynner å utfolde sin frelsesplan gjennom en utvalgt slekt, Israelsfolket.
Stikkord: Skapelsen, syndefallet, storflommen, spredning, slektsbøker, patriarkene (Abraham, Isak, Jakob og Josef)
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • Urhistorien: 1-11
  • Skapelsen: 1
  • Mennesket i Guds hage: 2
  • Syndefallet: 3
  • De første etterkommerne (Kain, Abel og Set): 4
  • Menneskeætten før storflommen (Adam-Noah): 5
  • Guds dom over ondskapen på jorden: 6,1-8
  • Noahs ark: 6,9-22
  • Storflommen: 7-8
  • Guds pakt med Noah: 9
  • Folkeslagene på jorden (etter Sem, Kam og Jafet): 10
  • Språkforvirringen (Babels tårn): 11,1-9
  • Sems ætt (Sem-Abraham): 11,10-32
 • Fedrehistorien: 12-50
  • Abraham: 11-23
   • Kall og velsignelse: 12,1-9
   • I Egypt: 12,10-20
   • Abraham og Lot: 13
   • Seier over fire konger: 14,1-16
   • Melkisedeks velsignelse: 14,17-24
   • Herrens pakt med Abraham: 15
   • Hagar og Ismael: 16
   • Pakten og paktstegnet: 17
   • Herren gjester Abraham: 18,1-15
   • Bønn for Sodoma og Gomorra: 18,16-33
   • Sodoma og Gomorra blir ødelagt: 19,1-29
   • Lots døtre 19,30-38
   • I Gerar (Abraham og Sarah): 20
   • Isak blir født: 21,1-7
   • Hagar og Ismael 21,8-21
   • Pakt med Abimelek: 21,22-34
   • Gud prøver Abraham (ofringen av Isak): 22
   • Abraham kjøper et gravsted: 23
  • Isak: 24-26
   • Isaks brud (Rebekka): 24
   • Abrahams siste leveår: 24,1-11
   • Ismaels ætt: 24,12-18
   • Esau og Jakob: 25,19-34
   • I Gerar (Isak og Rebekka): 26,1-22
   • Pakt med Abimelek: 26,23-35
  • Jakob: 27-35
   • Lurer til seg farens velsignelse: 27,1-45
   • Ut på reise etter hustru: 27,46-28,9
   • Jakobs drøm: 28,10-22
   • I tjeneste hos Laban: 29,1-14
   • Rakel og Lea: 29,15-30
   • Jakobs sønner: 29,31-30,24
   • Lurer Laban: 30,25-43
   • Flukt og fredsslutning: 31
   • Forberedelser til å møte Esau: 32,1- 20
   • Jakob kjemper med Gud (og får navnet Israel): 32,21-32
   • Møte med Esau: 33
   • Dina krenkes og Simeon og Levis hevn: 34
   • I Betel: 35,1-15
   • Rakels død: 35,16-20
   • Jakobs sønner og Isaks død: 35,21-29
  • Esaus ætt: 36
  • Josef: 37-50
   • Brødrenes misunnelse: 37,1-11
   • Solgt som slave til Egypt: 37,12-36
   • Juda og Tamar: 38
   • Hos Potifar: 39,1-18
   • I fengsel: 39,19-23
   • Tyder hoffmennenes drømmer: 40
   • Tyder faraos drømmer: 41,1-36
   • Styrer i Egypt: 41,37-57
   • Brødrene til Egypt: 42
   • Brødrene drar tilbake: 43
   • Begeret i Benjamins sekk: 44
   • Viser hvem han er: 45
   • Jakob til Egypt: 46
   • Jakob og hans sønner hos farao: 47,1-12
   • Josefs styre: 47,13-26
   • Jakobs siste vilje: 47,27-31
   • Jakob velsigner Josefs sønner: 48
   • Jakob velsigner sine sønner: 49,1-28
   • Jakobs død: 49,29-50,21
   • Josefs død: 50,22-26
Bok nr.: 2
Tittel: Andre Mosebok / 2. Mosebok / 2. Mos [Exodus]
Forfatter: Moses
Kontekst: Israelsfolket er i trelldom i Egypt, men Gud utfrir dem under Moses' ledelse. Gud fører dem så ut i ørkenen til Sinai-fjellet, hvor han selv stiger ned, og hvor han ved en paktsinngåelse gjør dem til sitt eiendomsfolk.
Stikkord: Trelldom i Egypt, Moses og farao, utgangen, ørkenferd, Herren på Sinai, loven, pakten, tabernakelet
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • Fra Egypt til Sinai: 1-18
  • Trelldom i Egypt: 1
  • Moses: 2-6
   • Fødsel: 2,1-10
   • På flukt til Midjan: 2,11-22
   • Gud kaller Moses: 2,23-4,31
   • Faraos nei: 5,1-6,1
   • Guds utsending: 6,2-30
  • Utfrielsen fra Egypt: 7,1-18,27
   • Guds løfte: 7,1-7
   • Arons stav: 7,8-13
   • Landeplagene: 7,14-12,33
    • Vannet blir til blod: 7,14-25
    • Frosker: 8,1-15
    • Mygg: 8,16-19
    • Klegg: 8,20-32
    • Husdyrpest: 9,1–7
    • Verkebylle: 9,8–12
    • Lyn og haglvær: 9,13–35
    • Gresshopper: 10,1–20
    • Tre dagers mørke: 10,21–29
    • De førstefødte dør: 11,1-12,33
   • Oppbrudd: 12,34-42
   • Forskrifter: 12,43-13,16
    • Påskelammet: 12,43-51 + 12,21-27
    • De usyrede brøds høytid: 13,1-10
    • Det førstefødte: 13,11-16
   • Utferden: 13,17-14,14
   • Gjennom sivsjøen: 14,15-21
   • I ørkenen: 15,22-18,27
    • En bitter kilde gjøres god: 15,22-27
    • Brød fra himmelen (manna): 16
    • Vann av klippen: 17,1-7
    • En utstrakt hånd mot amalekittene: 17,8-16
    • Jetros råd: 18
 • Ved Sinai-fjellet: 19-40
  • Pakten initieres: 19,1-8
  • Herren stiger ned på Sinai-fjellet: 19,9-40,33
   • Røyk, ild og jordskjelv: 19,9-20
   • Advarsel til folket mot å komme for nær: 19,20-25
   • Tale fra skyen
    • De ti bud: 20,1-21
    • Paktsboken: 20,22-23,19
    • Formaninger og løfte: 23,20-24,2
   • Paktslutning: 24,3-8
   • Moses og 70 av Israels eldste får se Israels Gud: 24,9-11
   • Moses på fjellet i 40 dager: 24,12-31,18
    • Kall til å reise helligdommen: 25,1-9
    • Forbildet: 25,10-30,38
     • Paktkisten: 25,10-22
     • Skuebrødsbordet: 25,21-30
     • Lysestaken: 25,31-40
     • Teltet: 26,1
     • Brennofferalteret: 27,1-8
     • Forgården: 27,9-19
     • Olje til lampene: 27,20-21
     • Presteskrudet: 28
     • Prestevigselen: 29,1-37
     • Det daglige offer: 29,38-46
     • Røkelsesalteret: 30,1-10
     • Tempelskatten: 30,11-16
     • Vaskekaret: 30,17-21
     • Salvingsoljen og røkelsen: 30,22-38
    • Utrustning av håndverkere: 31,1-11
    • Sabbatsbudet: 31,12-17
    • Lovtavlene: 31,18
   • Gullkalven: 32,1-14
   • Dom, forbønn og sorg: 32,15-33,6
   • Møteteltet (det midlertidige): 33,7-11
   • Herren vil likevel gå med: 33,12-23
   • Moses på fjellet i 40 nye dager: 34
   • Sabbatsbudet: 35,1-3
   • Offer til møteteltet: 35,4-36,7
   • Helligdommen blir reist: 36,8-40,33
    • Teltet: 36,8-38
    • Paktkisten: 37,1-9
    • Skuebrødsbordet: 37,10-16
    • Lysestaken: 37,17-24
    • Røkelsesalteret: 37,25-29
    • Brønnofferalteret og vaskekaret: 38,1-8
    • Forgården: 38,9-20
    • Regnskapet for helligdommen: 38,21-31
    • Presteskrudet: 39,1-31
    • Ferdigstilling: 39,32-43
    • Reising og innvielse: 40,1-33
  • Herrens herlighet fyller helligdommen: 40,34-38
Bok nr.: 3
Tittel: Tredje Mosebok / 3. Mosebok / 3. Mos [Leviticus]
Forfatter: Moses
Kontekst: Beskrivelser av hvordan Israelsfolket skal leve som et hellig folk i samfunn med Gud. Hovedsaklig inneholder den Herrens tale til folket gjennom Moses.
Stikkord: Fem ofre, presteskap, hellighet og renselse, forsoning, hellig folk og presteskap, høytider
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • Offerloven: 1-17
  • De fem ofrene: 1-7
   • Brennoffer: 1
   • Grødeoffer: 2
   • Fredsoffer (takkoffer): 3
   • Syndoffer: 4,1-5,13
   • Skyldoffer: 5,14-26
   • Videre forskrifter for ofrene: 6-7
  • Prestetjenesten: 8-10
   • Aron og hans sønner innvies: 8
   • Arons første offer: 9
   • Dom over fremmed ild og krav om hellighet: 10
  • Hellighet og renselse: 11-15
   • Rene og urene dyr: 11
   • Barselskvinner: 12
   • Hudsykdommer, mugg og sopp: 13-14
    • Hudskydom: 13,1-46
    • Mugg på klær: 13,47-59
    • Renselse for hudsykdom: 14,1-32
    • Sopp på hus: 14,33-57
   • Kjønnslig utflod: 15
  • Forsoning: 16-17
   • Soningsdagen: 16
   • Det rette offersted: 17,1-9
   • Blodets verdi: 17,10-16
 • Hellighetsloven: 18-27
  • Et hellig folk: 18-20
   • Seksuell omgang: 18
   • Bud og forskrifter: 19
   • Straff for ulike lovbrudd: 20
    • Ofring av barn: 20,1-5
    • Okkultisme: 20,6-8
    • Forbannelse av foreldre: 29,9
    • Ulike former for utukt: 20,10-21
    • Ta avstand fra hendenske skikker: 20,22-26
    • Urene ånder: 20,27
  • Et hellig presteskap: 21-22
   • Hellige og lyteløse prester: 21
   • Hellige og lyteløse gaver og offer: 22
  • Høytider: 23-26
  • Ulike høytider:: 23
   • Sabbatsdagen: 23,1-3
   • Påskehøytiden: 23,4-14
   • Pinsefesten: 23,15-22
   • Nyttårsfesten (basunhøytiden): 23,23-25
   • Forsoningsdagen: 23,26-32
   • Løvhyttefesten: 23,33-44
  • Lampeolje, skuebrød og bespottelse: 24
   • Lampeolje: 24,1-4
   • Skuebrøde: 24,5-9
   • Straffen for bespottelse: 24,10-23
  • Sabbatsår og frigivelsesår: 25
  • Velsignelse og forbannelse: 26
  • Innløsning av hellige gaver: 27
   • Personer: 27,1-8
   • Dyr: 27,9-13
   • Hus: 27,14-15
   • Jordstykker: 27,16-25
   • Unntak: 27,26-29
   • Tiende: 27,30-34
Bok nr.: 4
Tittel: Fjerde Mosebok / 4. Mosebok / 4. Mos [Numbers]
Forfatter: Moses
Kontekst:
Stikkord: Mønstring, levittene, fra Sinai, utspeiding, ørkenvandring, opprør, ny slekt, Josva, lover
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 5
Tittel: Femte Mosebok / 5. Mosebok / 5. Mos [Deuteronomy]
Forfatter: Moses
Kontekst:
Stikkord: Tilbakeblikk og påminnelser, loven gjentas, advarsel, pakten fornyes, Moses’ avskjed
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 6
Tittel: Josvas bok / Josva / Jos
Forfatter: Ukjent
Kontekst:
Stikkord: Over Jordan, Jeriko, Ai, erobringer i sør og nord, landet deles, Josvas avskjed og død
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 7
Tittel: Dommernes bok / Dommerne / Dom
Forfatter: Ukjent - Samuel m. fl.?
Kontekst:
Stikkord: En hedensk rest, frafallssykluser med synd, nød, bønn og utfrielse, dommere, anarki
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 8
Tittel: Ruts bok / Rut / Rut
Forfatter: Ukjent - Samuel?
Kontekst:
Stikkord: No’omi, Rut og Boas. Moabittkvinnen Rut får Obed, og blir Isais farmor og Davids oldemor
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 9
Tittel: Første Samuelsbok / 1. Samuelsbok / 1. Sam
Forfatter: Ukjent - Samuel m. fl.?
Kontekst:
Stikkord: Samuel dommer og profet, Saul konge, krig, forkastelse, Davids salvelse og flukt
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 10
Tittel: Andre Samuelsbok / 2. Samuelsbok / 2. Sam
Forfatter: Ukjent - Samuel m. fl.?
Kontekst:
Stikkord: David konge, fall og anger, opprør og gjenopprettelse, krig, helter, lovsang
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 11
Tittel: Første Kongebok / 1. Kongebok / 1. Kong
Forfatter: Ukjent
Kontekst:
Stikkord: Davids siste år, Salomo konge, storhet, frafall og død, riket deles, ulike konger, Elias, Akab
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 12
Tittel: Andre Kongebok / 2. Kongebok / 2. Kong
Forfatter: Ukjent
Kontekst:
Stikkord: Profetene Elias og Elisa, ulike konger, Israels undergang, Juda alene, til Babylon
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 13
Tittel: Første Krønikebok / 1. Krønikebok / 1. Krøn
Forfatter: Ukjent - Esra?
Kontekst:
Stikkord: Ættelister, David som konge, arken, tempelet
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 14
Tittel: Andre Krønikebok / 2. Krønikebok / 2. Krøn
Forfatter: Ukjent - Esra?
Kontekst:
Stikkord: Salomo konge, tempelet, judarikets historie
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 15
Tittel: Esras bok / Esra / Esra
Forfatter: Esra
Kontekst:
Stikkord: Retur under Serubabel, gjenoppbygging, retur under Esra, synd og anger
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 16
Tittel: Nehemjas bok / Nehemja / Neh
Forfatter: Ukjent - Nehemja? Esra?
Kontekst:
Stikkord: Murene restaureres, religiøse reformasjoner
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 17
Tittel: Esters bok / Ester / Est
Forfatter: Ukjent - Mordekai? Esra?
Kontekst:
Stikkord: Ester blir dronning, Hamans list, Esters mot, Mordekai opphøyes, hevn, purimfesten
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 18
Tittel: Jobs bok / Job / Job
Forfatter: Ukjent
Kontekst:
Stikkord: Job, satan, tap, lidelse, tre venner, klagemål, taler, oppreisning
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 19
Tittel: Salmenes bok / Salmenene / Sal
Forfatter: David m. fl.
Kontekst:
Stikkord: Salmer om Messias, kongesalmer, sanger med lære, lovprisning, og bot og hevn
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 20
Tittel: Salomos ordspråk / Ordspråkene / Ordsp
Forfatter: Salomo
Kontekst:
Stikkord: …………………………………………………………………....
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 21
Tittel: Forkynneren / Forkynneren / Fork
Forfatter: Salomo
Kontekst:
Stikkord: Tomhet, rundgang, mangler, ulike tider, urettferdighet, synd, alderdom, gudsfrykt
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 22
Tittel: Salomos høysang / Høysangen / Høys
Forfatter: Salomo?
Kontekst:
Stikkord: Lengsel, tilfredsstillelse, adskillelse, forening
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 23
Tittel: Profeten Jesaja / Jesaja / Jes
Forfatter: Jesaja
Kontekst:
Stikkord: Forherdelse og dom, kommende fredsfyrste, dom over folkeslagene, dom og nåde, ny tid
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 24
Tittel: Profeten Jeremia / Jeremia / Jer
Forfatter: Jeremia
Kontekst:
Stikkord: Dom, advarsel, falske profeter, profetier, fall, bortførelse, hedningefolkene, gjenreisning
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 25
Tittel: Klagesangene / Klagesangene / Klag
Forfatter: Jeremia?
Kontekst:
Stikkord: Jerusalems nød, vrede og formaninger, håp, sorg og forbønn, rettferdig vrede, bønnerop
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 26
Tittel: Profeten Esekiel / Esekiel / Esek
Forfatter: Esekiel
Kontekst:
Stikkord: Kall, dom over Juda, ødeleggelse, dom over andre folk, gjenopprettelse
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 27
Tittel: Profeten Daniel / Daniel / Dan
Forfatter: Daniel
Kontekst:
Stikkord: I lære, kongens drøm, ildovn, nye drømmer, villdyr, verdensriker, 70 åruker, endetid, segl
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 28
Tittel: Profeten Hosea / Hosea / Hos
Forfatter: Hosea
Kontekst:
Stikkord: Ekteskap, horskap og gjenløsning – for profeten og for Israels gudsforhold
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 29
Tittel: Profeten Joel / Joel / Joel
Forfatter: Joel
Kontekst:
Stikkord: Gresshoppesverm, Herrens dag, siste dagers åndsutgytelse, samling, Herrens komme
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 30
Tittel: Profeten Amos / Amos / Am
Forfatter: Amos
Kontekst:
Stikkord: Dom over hedningefolkene, Juda og Israel, straffetaler, syner om dom, gjenopprettelse
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 31
Tittel: Profeten Obadja / Obadja / Ob
Forfatter: Obadja
Kontekst:
Stikkord: Dom over Edom, Israels gjenopprettelse - Essaus og Jakobs hus
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 32
Tittel: Profeten Jona / Jona / Jona
Forfatter: Jona
Kontekst:
Stikkord: Kall og ulydighet, trengsel og utfrielse, kall og lydighet, bitterhet og barmhjertighet
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 33
Tittel: Profeten Mika / Mika / Mi
Forfatter: Mika
Kontekst:
Stikkord: Dom, løfter, fredsfyrstens rike, straff og frelse
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 34
Tittel: Profeten Nahum / Nahum / Nah
Forfatter: Nahum
Kontekst:
Stikkord: Dom over Ninive til trøst for Juda, dom over synd og avgudsdyrkelse
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 35
Tittel: Profeten Habakkuk / Habakkuk / Hab
Forfatter: Habakkuk
Kontekst:
Stikkord: Klage over urett, straff ved kaldeerne, straff over redskapet, rop om frelse, lovprisning
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 36
Tittel: Profeten Sefanja / Sefanja / Sef
Forfatter: Sefanja
Kontekst:
Stikkord: Herrens dag, dom over jorden, fangenskap, fremtidig dom og velsignelse under Messias
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 37
Tittel: Profeten Haggai / Haggai / Hag
Forfatter: Haggai
Kontekst:
Stikkord: Tempelbygget forsømt, arbeidet gjenopptas, inspirasjonstale, tale til folket og kongen
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 38
Tittel: Profeten Sakarja / Sakarja / Sak
Forfatter: Sakarja
Kontekst:
Stikkord: Kall, åtte syner, budskap til utsendingen, profetier om Messias og fremtiden
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 39
Tittel: Profeten Malaki / Malaki / Mal
Forfatter: Malaki
Kontekst:
Stikkord: Urett og dom, renselse og velsignelse, løfter, herrens dag, vitnet Elias
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: NaN
Tittel: Det nye testamente / Det nye testamente / NT
Forfatter:
Kontekst:
Stikkord:
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
Bok nr.: 40
Tittel: Evangeliet etter Matteus / Matteus / Matt
Forfatter: Matteus Levi (Jesu apostel)
Kontekst:
Stikkord: Jesu liv - ætt og barndom, tjeneste, taler og lignelser, fortelling, lidelse og oppstandelse
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 41
Tittel: Evangeliet etter Markus / Markus / Mark
Forfatter: Markus (Peters medarbeider)
Kontekst:
Stikkord: Jesu liv - forberedelse, virksomhet i Galilea, i Jerusalem, lidelse og oppstandelse
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 42
Tittel: Evangeliet etter Lukas / Lukas / Luk
Forfatter: Lukas (Paulus' medarbeider)
Kontekst:
Stikkord: Jesu liv – barndom, tjeneste, Jerusalem, lidelse og oppstandelse
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 43
Tittel: Evangeliet etter Johannes / Johannes / Joh
Forfatter: Johannes (Jesu apostel)
Kontekst:
Stikkord: Vitnesbyrdet om han som var i begynnelsen, hans åpenbaring for verden og for disiplene
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 44
Tittel: Apostlenes gjerninger / Apostlenes gjerninger / Apg
Forfatter: Lukas (Paulus' medarbeider)
Kontekst:
Stikkord: Begynnelsen i Jerusalem, Judea og Samaria, til Jordens ender
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 45
Tittel: Paulus’ brev til romerne / Romerbrevet / Rom
Forfatter: Paulus
Kontekst:
Stikkord: Rettferdiggjørelse, helliggjørelse, Israel, formaning
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 46
Tittel: Paulus’ første brev til korinterne / 1. Korinterbrev / 1. Kor
Forfatter: Paulus
Kontekst:
Stikkord: Partier og strid, kristen moral, kristen frihet, gudstjeneste, oppstandelsen
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 47
Tittel: Paulus’ andre brev til korinterne / 2. Korinterbrev / 2. Kor
Forfatter: Paulus
Kontekst:
Stikkord: Apostelembetet, innsamling, Paulus’ myndighet
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 48
Tittel: Paulus’ brev til galaterne / Galaterbrevet / Gal
Forfatter: Paulus
Kontekst:
Stikkord: Apostelens selvforsvar, lov eller evangelium?, kristen frihet
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 49
Tittel: Paulus’ brev til efeserne / Efeserbrevet / Ef
Forfatter: Paulus
Kontekst:
Stikkord: Guds rike nåde i Kristus, oppgaven i Kristus
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 50
Tittel: Paulus’ brev til filipperne / Filipperbrevet / Fil
Forfatter: Paulus
Kontekst:
Stikkord: Hilsen fra fangenskap, verdig liv, advarsel mot vranglære, formaning
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 51
Tittel: Paulus’ brev til kolosserne / Kolosserbrevet / Kol
Forfatter: Paulus
Kontekst:
Stikkord: Kristi storhet, Guds hemmelighet og visdommen, formaninger til rett liv
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 52
Tittel: Paulus’ første brev til tessalonikerne / 1. Tessalonikerbrev / 1. Tess
Forfatter: Paulus
Kontekst:
Stikkord: Apostelens meddelelser, formaninger
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 53
Tittel: Paulus’ andre brev til tessalonikerne / 2. Tessalonikerbrev / 2. Tess
Forfatter: Paulus
Kontekst:
Stikkord: Herrens dag, takksigelse, formaninger
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 54
Tittel: Paulus’ første brev til Timoteus / 1. Timoteus-brev / 1. Tim
Forfatter: Paulus
Kontekst:
Stikkord: Den gode strid, gudstjenesten, lederskap
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 55
Tittel: Paulus’ andre brev til Timoteus / 2. Timoteus-brev / 2. Tim
Forfatter: Paulus
Kontekst:
Stikkord: Formaning til frimodig kamp, apostelens avskjedsord
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 56
Tittel: Paulus’ brev til Titus / Titus-brevet / Tit
Forfatter: Paulus
Kontekst:
Stikkord: Menighetens tilsynsmenn, formaninger
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 57
Tittel: Paulus’ brev til Filemon / Filemon-brevet / Filem
Forfatter: Paulus
Kontekst:
Stikkord: Takksigelse for Filemon, forbønn for slaven Onesimus
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 58
Tittel: Brevet til hebreerne / Hebreerbrevet / Hebr
Forfatter: Ukjent
Kontekst:
Stikkord: Guds sønn størst av alle, den nye pakt bedre, det nye livet bedre, formaninger
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 59
Tittel: Jakobs brev / Jakobs brev / Jak
Forfatter: Jakob ('Guds og Herren Jesu Kristi tjener')
Kontekst:
Stikkord: Tro og fristelse, ordets hører & gjører, likhet, tro & gjerning, tungen, visdom, formaninger
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 60
Tittel: Peters første brev / 1. Peters-brev / 1. Pet
Forfatter: Peter (Jesu apostel)
Kontekst:
Stikkord: Frelsen, kristen fremferd, lidelse
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 61
Tittel: Peters andre brev / 2. Peters-brev / 2. Pet
Forfatter: Peter (Jesu apostel)
Kontekst:
Stikkord: Kunnskap til rett liv, øyenvitner, profetordets lys, vranglære, herrens dags komme
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 62
Tittel: Johannes’ første brev / 1. Johannes’ -brev / 1. Joh
Forfatter: Johannes (Jesu apostel)
Kontekst:
Stikkord: Samfunn i lys og sannhet, barnekåret, ånder, kjærligheten, seier, det samstemt vitnesbyrd
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 63
Tittel: Johannes’ andre brev / 2. Johannes’ -brev / 2. Joh
Forfatter: Johannes (Jesu apostel)
Kontekst:
Stikkord: Kjærlighetens bud, varsomhet
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 64
Tittel: Johannes’ tredje brev / 3. Johannes’ -brev / 3. Joh
Forfatter: Johannes (Jesu apostel)
Kontekst:
Stikkord: Hilsen og takk, det gode til forbilde
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 65
Tittel: Judas’ brev / Judas’-brev / Jud
Forfatter: Judas ('Jesu Kristi tjener og Jakobs bror')
Kontekst:
Stikkord: Advarsel mot vranglære, formaninger
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE
Bok nr.: 66
Tittel: Johannes’ åpenbaring / Johannes’ åpenbaring / Åp
Forfatter: Johannes (Jesu apostel)
Kontekst:
Stikkord: Sendebrev, Gud og lammet, segl og basuner, barnet og dragen, vredeskåler, Gud tar riket
Oversikt: Innholdsfortegnelse [utvidbar]
 • UNDER UTARBEIDELSE