JS

Nambafa

Om bibelen

Bibelen er en bok som den kristne kirke aksepterer som en åpenbaring av den levende Guds ord til mennesket. I kraft av dette er den i stand til å åpenbare sannheter om tilværelsen som ellers ville ha vært skjult.

Også historisk sett har bibelen vært av avgjørende betydning for menneskeheten. Ingen annen bok kan vel sies å ha vært med på å forme kultur og samfunnsliv i tilsvarende grad som bibelen. Og fortsatt i dag har den en livsforvandlende virkning på millioner av mennesker.

En norsk bibel - oppslått på evangeliet etter Lukas - Opphav: Fotografi (Kristian Stormark)Bibelen - mer enn en vanlig bok?

Oppbygging

Bibelen en bok som egentlig er en samling av ulike bøker som tilsammen utgjør en sammenhengende historie. I alt inneholder bibelen hele 66 bøker. Selve betegnelsen bibel kommer da også mer eller mindre direkte fra det greske ordet for bok/bøker (tilsvarende ordet bibliotek).

Bibelens skriftsamling kan grovt sett deles i to naturlige hoveddeler. Den første hoveddelen - som vanligvis går under betegnelsen Det gamle testamentet (GT) - er bibelens første og største del og ble til før Jesus Kristi fødsel. Den andre hoveddelen - som tilsvarende kalles for Det nye testamentet (NT) - utgjør bibelens siste del og er fra tiden etter Jesu fødsel. Begge disse hoveddelene er igjen satt sammen av forskjellige bøker. Ordet testamente er egentlig et annet ord for pakt, og refererer til den gamle og den nye pakt som Gud opprettet med mennesket henholdsvis før og etter Jesu død på korset.

Forfatterskap

De ulike bøkene i bibelen er skrevet ned av forskjellig mennesker til ulike tider. I følge bibelen selv er den blitt til etter inspirasjon av Gud. Hvilket syn en har på bibelens opphav og tilblivelse vil være avgjørende for hvordan en forstår og tar imot det som står skrevet i den. Du kan lese mer om bibelens grunnlag her.

Den store beretningen

Den store, gjennomgående historien i bibelen handler om hvordan Gud skaper himmelen og jorden og alt som lever på den, men hvor så mennesket lar seg villede og faller inn under ondskap og død. Gud utfører så sin frelsesplan i tiden for å utfri mennesket ved å gjenreise det i sin sønn, Jesus Kristus. Siste del av beretningen er et forvarsel om det som skal skje når Gud en gang skal holde dom og gjøre ende på all ondskap, samt noen åpenbaringer om det som deretter skal komme.

Et troverdig ord

Bibelen fremstiller seg selv som et troverdig ord. De aller fleste av skriftene omhandler historiske personer og hendelser. Selv om bibelen hverken er en vitenskapsbok eller en lærebok i historie så inneholder den beretninger og ord som gjør krav på å være grunnleggende sanne. Fordelen med et slikt standspunkt er bibelordet selv gir leseren en berettiget forventning om at det som står der skal stemme overens med andre historiske kilder, egen erfaring og øvrig erkjennelse av virkeligheten.

Prøv selv!

Bibelen er en helt spesiell bok. Den er spennende lesning, den har variert innhold, og ikke minst så inneholder den et budskap av livsforvandlende karakter. Språket er stort sett lett å forstå, så jeg kan derfor ikke gjøre annet enn å anbefale den på det varmeste til alle og enhver!

Rent praktisk så finnes det mange måter å lese bibelen på. For det første vil jeg anbefale en god, gammeldags papirutgave for å komme skikkelig "på tomannshånd" med bibelordet. For det andre så lønner det seg stort sett alltid å lese noenlunde systematisk. For nye lesere vil det kanskje være fornuftig å starte med et av evangeliene om Jesus Kristus som står i det nye testamentet, i og med at mye av det som står i det gamle testamentet får sin endelige forklaring gjennom Jesu liv og lære. Samtidig er sannheten som bibelen formidler fordelt gjennom alle bibelens skrifter, og det er nyttig å lese bibelen sammenhengende og i rekkefølge. En mulighet er derfor å lese det gamle testamentet og det nye testamentet parallelt ved hjelp av to bokmerker som begge starter på første side i hver sin del, og som så flyttes utover. Og hvis en kommer til avsnitt som ikke er så spennende i første omgang, som for eksempel lange navnelister og kongerekker, så er det selvfølgelig mulig å bla fort forbi. Og hvis en kommer til avsnitt som er vanskelige å forstå så kan det være lurt å ikke stoppe for lenge opp, men heller lese videre for å ikke gå glipp av det store bildet - så kan en heller gå tilbake på et senere tidspunkt.

En kan ofte høre snakk at bibelen er gjenstand for fortolkning, og noen ganger kan en nesten få inntrykk av bibelens sannhet er veldig relativ og prisgitt den enkelte lesers egen tolkning. Det er utvilsomt ting i bibelen som må tolkes riktig, og noen ord kan best forstås ut fra tilleggsopplysninger om den historiske konteksten eller lignende momenter. Men heldigvis er det aller meste tilgjengelig rett ut fra teksten. Og som Jesus selv sier: Den som vil gjøre hans vilje, skal kjenne om læren er av Gud.

Så utfordringen er herved gitt: Prøv bibelordet - og prøv det som Guds ord! Eller som bibelen selv sier det: Smak og se at herren er god! Og hvis du er ekstra modig, så be en bønn til Gud om at han må tale sitt ord til deg når du leser!

Relaterte lenker